Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a žádost o servis

Při vzniku závady nebo při nesprávné funkčnosti zakoupeného produktu, se nejprve prosím obraťte na naše technické oddělení na telefonním čísle +420 533 433 391 nebo emailu support@unipi.technology. Po konzultaci s techniky vyplňte Formulář objednávky opravy a produkt zašlete na adresu servisního střediska dle instrukcí v emailu s potvrzením.

Doručovací adresa pro reklamace:
Unipi Technology s.r.o.
Servisní oddělení
Okružní 834/29A, Brno 638 00

Česká Republika

Upozornění: Dotyčný produkt/produkty zabalte způsobem odpovídajícím povaze produktu tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození!

O průběhu reklamace budete informováni. 

Vrácení zboží

Zboží zakoupené na e-shopu Unipi.technology lze standardně vrátit 30 dnů od zakoupení; poté již vrácení peněz ani výměna zboží za jiné bohužel není možná. Aby bylo vrácené zboží přijato, musí splňovat následující podmínky

 • zboží musí být nepoužité a ve stavu, v jakém bylo zakoupeno
 • zboží musí být v originálním obalu.

Náklady spojené s navrácením zboží hradí kupující, a to i v případě, pokud povaha zboží znemožňuje vrácení poštou. 

Možnost vrácení se nevztahuje na následující druhy zboží: 

 • dárkové poukazy
 • stažený software
 • zboží na zakázku

Pro vrácení zboží je nutné předložit stvrzenku či doklad o zaplacení.

Pokud si přejete od nákupní smlouvy odstoupit, zašlete vrácené zboží společně s vytisknutým a vyplněným formulářem Formulář o odstoupení od smlouvy na adresu pobočky:

Unipi Technology s.r.o.
Servisní oddělení
Okružní 834/29A, Brno 638 00
Česká Republika

Vrácení peněz

Jakmile je vrácené zboží přijato a přezkoumáno, zašleme Vám emailové upozornění o přijetí zásilky a případné schválení nebo zamítnutí vrácení zboží. Pokud je vrácení schváleno, peníze budou v nejbližší době vráceny převodem na Váš bankovní účet.

Pro navrácení peněz budeme vyžadovat následující údaje

 • číslo účtu
 • jméno držitele účtu
 • kód IBAN/SWIFT
 • jméno banky

Zpožděné vrácení peněz

Pokud jste po delší dobu vrácené peníze neobdrželi, ujistěte se, zda na Váš bankovní účet skutečně nebyly přijaty. Poté kontaktujte společnost spravující Vaši platební kartu pro případ, že došlo ke zpoždění při oficiálním přijetí platby. Doporučujeme se rovněž obrátit na Vaši banku pro případ, že došlo ke zpoždění na její straně.

Pokud jste bez úspěchu provedli vše výše uvedené, kontaktujte nás na adrese info@unipi.technology.

Ztráta záruky

Na produkty, které byly jakýmkoliv způsobem modifikovány, užívány nestandardním způsobem, bylo s nimi zacházeno způsobem, které mohou vyústit v nefunkčnost produktu, nebo byla narušena jejich celistvost, se záruka nevztahuje! Jedná se jmenovitě o:

 • porušení ochranného obalu či krytu produktu, který je jeho součástí
 • nedodržení parametrů stanovených pro práci se zařízením v produktovém manuálu či katalogovém listu
 • hrubé zacházení vedoucí k poškození produktu nebo jeho úplné nefunkčnosti

Výměna zboží

Zboží lze vyměnit pouze pokud je nefunkční nebo poškozené. Pokud jej potřebujete vyměnit za stejné zboží, informujte nás na adrese info@unipi.technology a zašlete nám jej na adresu: Unipi Technology s.ro., Servisní oddělení, Okružní 834/29A, Brno 638 00, Česká Republika.

Odeslání vraceného a vyměněného zboží

Vracené zboží zašlete na adresu: Unipi Technology s.ro., Servisní oddělení, Okružní 834/29A, Brno 638 00, Česká Republika. Zákazník je odpovědný za platbu nákladů spojených se zasláním zboží. Pokud bude schváleno vrácení peněz, poštovné bude odečteno z vrácených peněz.

V závislosti na vašem bydlišti může uplynout různá doba, než vám přijde vyměněné zboží. Pokud posíláte zboží nad 70 €, měl byste zvážit poštovní společnost s možností sledování zásilky nebo zakoupení poštovního pojištění. Náš tým negarantuje přijetí zásilky.

Servisní podmínky

VOP

Práva z vadného plnění

1. Při uplatnění nároku práv z vadného plnění bude požadavek vyřízen v souladu s reklamačními a servisními podmínkami a právním řádem platným v České republice. 
2. Pro uplatnění reklamace i objednání servisní opravy se nejprve obraťte na naše technické oddělení na telefonním čísle (+420) 533 433 391 nebo emailu support@unipi.technology.  
3. Po konzultaci s techniky vyplňte Formulář objednávky opravy a zboží osobně předejte na kterékoli pobočce prodávajícího, nebo zašlete přepravní společností na adresu servisního střediska dle instrukcí v emailu s potvrzením.

Reklamační a servisní podmínky

1. Všeobecná ustanovení 

a. Reklamační a servisní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou vydané společností:

Unipi Technology s.r.o. 
IČ: 09872248, DIČ: CZ09872248 
se sídlem Okružní 834/29a, Lesná, 638 00 Brno 
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131615 
e-mail: info@unipi.technology 
telefon: +420 533 533 392 
web: www.unipi.technology 
(dále jen „prodávající“). 

b. Zákazníkem prodávajícího je buď, kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „podnikatel“). Spotřebitel a podnikatel jsou dále společně označováni jako „kupující“. 
c. Podmínky tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího (dále jen „VOP“). Povinností kupujícího je seznámit se se zněním těchto Podmínek ještě před uskutečněním objednávky zboží. Provedením objednávky a následnou koupí dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, mimo jiné tak dochází i k udělení souhlasu kupujícího s těmito Podmínkami, jakožto součástí VOP, a k potvrzení, že se s nimi kupující seznámil.

2. Práva z vadného plnění  
Prodávající poskytuje kupujícímu právo vytknout vadu, která se na zboží projeví, a to po dobu 36 měsíců od převzetí, není-li v těchto Podmínkách nebo kupní smlouvě stanoveno jinak. Vytknout lze jakoukoli vadu, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Je-li kupujícím spotřebitel, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, jestliže se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. 
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:  

a. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, funkčnosti, kompatibilitě a jiným ujednaným vlastnostem 
b. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, což je uvedeno v popisu zboží v internetovém obchodě 
c. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností: 

a. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem 
b. věc množstvím, zpracováním a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, bezpečnosti a kompatibilitě, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat 
c. věc kvalitou i provedením odpovídá vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy

3. Úprava a zánik práv z vadného plnění 
 
Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud:

a. vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny 
b. vada je zjevná a tedy platí, že kupující takové zboží i s vadou schválil v okamžiku převzetí, popř. do 48 hodin od převzetí zásilky od dopravce  
c. vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, či nesprávnou údržbou 
d. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího 
e. vada je způsobena neodborným zásahem do zboží, přičemž se má za to, že neodborný zásah byl proveden v případě porušení ochranné pečetě, nebo identifikačního štítku zboží 
f. zboží bylo mechanicky poškozeno a nejedná se tudíž o vadu zboží 
g. se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu 
h. užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání předčasně vyčerpány 
i. kupující zboží reklamoval po uplynutí lhůty k uplatnění práv z vadného plnění

Práva z vadného plnění nenáleží kupujícímu v případě zboží, které:

a. bylo bez předchozího souhlasu prodávajícího jakákoliv modifikováno, nebo bylo-li opravováno osobou, která není autorizována výrobcem 
b. bylo užíváno nestandardním způsobem 
c. bylo poškozeno z důvodu hrubého zacházení, nebo nedodržení parametrů stanovených pro práci se zařízením v návodu k použití, či manuálu 
d. byla narušena jeho celistvost, a to z důvodu porušení ochranného obalu či krytu zboží, který je jeho součástí

Pro vyloučení pochybností kupující uvádí, že za vadu spotřebního zboží se nepovažuje zejména snížení kapacity baterie, opotřebení paměti nebo relé, které se projevilo po uplynutí 6 měsíců od převzetí zboží kupujícím. 

Prodávající dále není povinen nároku kupujícího vyhovět, ukáže-li se, že kupující o vadě zboží před jeho převzetím věděl, nebo v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. 

4. Podklady pro posouzení opravy

Kupující je povinen dodat alespoň následující informace:

a. Jméno, příjmení, e-mail a adresu, popř. telefonní kontakt kupujícího  
b. Číslo objednávky, nebo předložit prodejní doklad, dodací list, či jiné prokázání zakoupení zboží u prodávajícího 
c. Co nejvýstižnější popis vady 
d. Uplatňovaný nárok (návrh řešení), 
e. Číslo účtu pro případné vrácení peněžních prostředků.

Kupující je povinen spolupracovat s prodávajícím při posouzení reklamace, tj. v případě potřeby dodat další potřebné informace a podklady.

Kupující bere na vědomí, že vzhledem k charakteru zboží nabízeného prodávajícím musí být zboží pro posouzení reklamace doručeno prodávajícímu. 
 
5. Objednávka opravy, provedení reklamace

Pro uplatnění reklamace i objednání servisní opravy se nejprve obraťte na naše technické oddělení na telefonním čísle (+420) 533 433 391 nebo emailu support@unipi.technology

Po konzultaci s techniky vyplňte Formulář objednávky opravy a zboží předejte k prodávajícímu dle instrukcí v 7. odstavci. 

Pokud není reklamace oprávněná, bude prodávajícím zamítnuta. Kupujícímu v takovém případě může být nabídnuta servisní oprava, za níž mohou být účtovány poplatky dle servisního ceníku v 12. odstavci.

6. Povinnost kupujícího poskytnout součinnost

Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu v rámci reklamačního a servisního řízení potřebnou součinnost. V případě, že kupující nedodá požadované podklady uvedené ve 4. odstavci a součinnost prodávajícímu neposkytne, zejména nedoručí prodávajícímu reklamované zboží k posouzení, nebude prodávající schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace. Nebudou-li ve lhůtě 30 dnů od výzvy pro doplnění informací podklady poskytnuty nebo doručeno zboží k posouzení reklamace, je prodávající oprávněn ukončit reklamační řízení a vrátit zboží kupujícímu ve stavu, v jakém bylo přijato. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

7. Doručení zboží k reklamaci nebo provedení opravy

Kupující zajistí doručení zboží na vlastní náklady i riziko na adresu servisního střediska:

Unipi Technology s.r.o. 
Servisní oddělení 
Okružní 834/29a, Brno 638 00 
Česká republika 

V případě zaslání zboží přepravní společností kupující označí zásilku přiděleným servisním číslem, nebo využije předpřipraveného štítku obsaženého v Objednávce opravy. Zboží je vhodné zaslat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné mechanické poškození, ke kterému dojde před přijetím zboží prodávajícím. 
 
Zasílá-li kupující zboží k opravě přepravní společností z území mimo Evropskou unii, je nutné štítek zásilky viditelně označit kódem celního režimu zpětného dovozu 61 10 a do zásilky doplnit původní fakturu, která osvědčuje zakoupení zboží u prodávajícího.

8. Stav zboží předaného k reklamaci, opravě

a. Kupující je povinen zboží k opravě předat ve stavu, který umožňuje provedení zjištění vad zboží a případnou opravu. 
b. Právem prodávajícího je odmítnout převzetí zboží, které není kompletní, pokud je jeho kompletnost nezbytná k posouzení reklamace nebo odstranění vady. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním zbývajících částí zboží, aby bylo možné zboží řádně přezkoumat a reklamaci vyřídit či opravu provést, neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace. 
c. Kupující je povinen před předáním zboží prodávajícímu provést zálohu dat. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné porušení či ztrátu dat u zboží, které bylo předáno prodávajícímu a současně si prodávající v rámci provedení reklamace nebo opravy vyhrazuje právo ke smazání veškerých dat obsažených v interním úložišti (pokud jej zboží obsahuje). 

9. Uplatnění práv z vadného plnění spotřebitelem

a. Nároky z vad. Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s jiným nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být jiným způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud: 
prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku 
se vada projeví opakovaně 
je vada podstatným porušením smlouvy 
je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele 
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou spotřebitel obdržel. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Spotřebitel není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.
b. Potvrzení přijetí reklamace. Prodávající je povinen spotřebiteli bez zbytečného odkladu poté, kdy spotřebitel uplatní právo z vadného plnění, vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účel vystavení Potvrzení vyřízení reklamace. V případě doručení zboží přepravní společností je Potvrzení přijetí reklamace kupujícímu zasláno elektronicky emailem.
c. Lhůta pro vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění nároku, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.  V případě, že spotřebitel nebude poskytovat prodávajícímu součinnost dle 6. odstavce, neběží po dobu prodlení spotřebitele s dodáním chybějících podkladů pro posouzení reklamace prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené zákonem, a těmito Podmínkami.  
d. Vyřízení reklamace. Reklamace je považována za vyřízenou okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje spotřebitele telefonicky, SMS nebo na e-mail spotřebitele uvedený při uplatnění reklamace. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o způsobu a provedení opravy, době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
e. Náklady spojené s reklamací. Bude-li reklamace uznána, má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním nároku (např. náklady na doručení) v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu). O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Bude-li reklamace zamítnuta, nese náklady spojené s právem z vadného plnění (např. náklady na poštovné, dopravu) spotřebitel sám.
 

10. Uplatnění práv z vadného plnění podnikatelem

V případě kupujícího – podnikatele se ustanovení předchozího odstavce nepoužije a platí zákonná úprava práv z vadného plnění.  

11. Servisní oprava 

Servisní opravy provádíme pouze u našich výrobků. Má-li kupující zájem o provedení opravy nekryté právy z vadného plnění, která je placenou službou, je postup objednání opravy shodný s uplatněním reklamace dle 5. odstavce.  
Kupující bere na vědomí, že za účelem odhalení vady je při přijetí zboží provedena diagnostika, kterou hradí vždy kupující. Cena za provedení diagnostiky bude kupujícímu vyúčtována i v případě, že nedojde k uzavření smlouvy o provedení servisní opravy.  
Prodávající a kupující se následně dohodnou na individuálních podmínkách servisní opravy, zejm. způsobu a rozsahu opravy a ceně. Teprve sjednáním uvedených podmínek je uzavřena smlouva o provedení servisní opravy. 

12. Ceník pozáručních oprav 

Příjem výrobku k opravě a diagnostika závady: 1.100 Kč 
Hodinová sazba za servisní práce: 900 Kč 
Cena materiálu na opravu stanovena dle skutečných nákladů