Podmínky použití služby Mervis Cloud

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní podmínky pro poskytování služby Mervis Cloud stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování této služby.

1.2 Tyto podmínky použití jsou rozšířením obchodních podmínek a dalších ustanovení poskytovatele uvedených na stránkách https://www.unipi.technology/.

1.3 Objednáním služby Mervis Cloud vyslovuje zákazník i poskytovatel svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami stejně, jako by byly uzavřeny ve formě podepsané vytištěné smlouvy. 

1.4 Software Mervis SCADA spadá pod ochranu autorského zákona a mezinárodní dohody o autorských právech. 

1.5 Pro nakládání s tímto softwarem má nevýhradní oprávnění poskytovatel licence, firma Unipi Technology s.r.o. Vlastníkem softwaru a správcem dat je společnost Energocentrum plus s.r.o.

1.6 Produktem se rozumí vlastní software, poskytování služby Mervis SCADA, Mervis DB, Unipi Portál a Mervis Proxy. 

1.7 Produkt Mervis Cloud se nachází v testovacím období, kdy užívání produktu není zpoplatněno. Ukončení testovacího období a následná cena jsou uvedeny v příloze 1.

1.8 Tyto podmínky použití jsou doplněny o číslované přílohy, které upravují nebo rozšiřují tyto podmínky a jejichž platnost je stanovena.

2. Podmínky provozování služeb Mervis Cloud

2.1 Poskytovatel zajišťuje provozování služby Mervis Cloud v režimu 24 hodin 7 dní v týdnu.

2.2 Poskytovatel má právo na povolenou odstávku v poskytování služby za účelem provedení významných změn v hardwaru a softwaru poskytované služby. Toto plánované přerušení poskytovaných služeb je poskytovatel povinen oznámit na svých internetových stránkách nejpozději 48 hodin před jeho zahájením. 

2.3 V provozování služby může docházet k jejich dočasnému omezení nebo přerušení. Poskytovatel vynaloží maximální možné úsilí k odstranění poruchy v co nejkratší možné době. 

2.4 Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikační spojení atd.). 

2.5 Poskytovatel neručí za žádné ztráty finančního, materiálního či jiného charakteru, způsobené nefunkčností služby, jejich poškozením, či ztrátou dat. V případě poruchy či nedostupnosti služby se ručení poskytovatele omezuje pouze do výše již uhrazeného poplatku za službu v daném měsíci. 

2.6 Poskytovatel doporučuje, aby zákazník možnost výpadku nebo poruchy zohlednil tak, aby byly minimalizovány či vyloučeny případné škody způsobené výpadkem nebo poruchou.

2.7 Projekt vytvořený v produktu poskytovatele je vždy pod správou fyzické či právnické osoby, která tento projekt registrovala. Za projekt ručí vždy osoba, která provedla registraci projektu.

2.8 V případě zájmu o smluvní garanci SLA se zákazník může obrátit s žádostí na e-mail: info@unipi.technology. 

3. Práva a povinnosti zákazníka

3.1 Zákazník má právo na nepřetržité využívání služby Mervis Cloud v režimu 24/7 podle podmínek uvedených v předchozím článku. 

3.2 Zákazník je oprávněn oznámit poruchy nebo nedostatky služby na telefonním čísle technické podpory, uvedeném na internetových stránkách https://www.unipi.technology/.

3.3 V rámci produktu zákazník nesmí nabízet nebo šířit jakýkoliv obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána.

3.4 Zákazník odpovídá za škodu způsobenou úmyslným i neúmyslným neoprávněným užíváním služby Mervis Cloud. 

3.5 Zákazník je povinen platit cenu za poskytovanou službu Mervis Cloud podle článku 5 a platné číslované přílohy.

4. Práva a povinnosti poskytovatele

4.1 Poskytovatel má povinnost zajistit nepřetržité poskytování služby Mervis Cloud v režimu 24/7 v podle podmínek uvedených v čl. 2. 

4.2 Poskytovatel má právo na platbu od zákazníka za poskytovanou službu Mervis Cloud podle článku 5 a platné číslované přílohy. 

4.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na sběr dat, která bude využívat pro anonymní statistické analýzy.

5. Cena za služby a platební podmínky

5.1 Služba Mervis Cloud je poskytovaná první 3 měsíce od založení projektu bez poplatků.

5.2 Cena Mervis Cloud je uvedena v platné číslované příloze. Ta se odvíjí od počtu datových bodů použitých v projektu Mervis SCADA.

5.3 Tarif Mervis Cloud bez poplatku, jak je uveden v platné číslované příloze, je veden jako služba bez technické podpory a nezahrnuje zpoplatněné služby ostatních tarifů.

5.4 Fakturace probíhá formou předplatného na následující měsíc.

5.5 V případě neuhrazení měsíčního poplatku zákazník ztrácí nárok na zpoplatněné služby a technickou podporu. 

5.6 V případě neuhrazení tří měsíčních poplatků zákazník ztrácí přístup ke svému projektu. Data budou uchovávána po dobu 6-ti měsíců, dostupná k obnově. Po uplynutí této doby budou data smazána.

5.7 Změny platných cen jsou vyhrazeny. Poskytovatel bude o změnách informovat zákazníky nejméně 30 kalendářních dnů předem, a to vhodnou formou, například na internetových stránkách poskytovatele, e-­mailem na registrační e-mail odběratele, apod. 

6. Zánik smluvního vztahu

6.1 Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem je sjednán na dobu neurčitou. 

6.2 Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc, počínaje 1. dnem následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně. 

6.3 V případě, že se zákazník rozhodne vypovědět službu a má již předplacené další období, nemá nárok na vrácení žádné finanční částky, kterou již poskytovateli zaplatil za období, které nevyužil nebo nevyužije. 

6.4 Pokud je provoz služby vypovězen ze strany poskytovatele, má zákazník nárok na vrácení poměrné části uhrazeného poplatku za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části poplatku za nevyužité období zákazníkovi nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu porušení povinností zákazníka, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek. 

6.5 Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby. 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Poskytovatel a zákazník považují za důvěrné veškeré informace o druhé straně, které vyplývají z tohoto smluvního vztahu, a tyto informace nesdělí či nezpřístupní třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Závazek mlčenlivosti platí po dobu 3 let po ukončení smlouvy. 

7.2 Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na: 
- informaci o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva; 
- podmínky pro poskytování služby; 
- poskytnutí identifikačních údajů a provozních dokladů, které mohou být předmětem obchodního tajemství, orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi zákazníkem a poskytovatelem; 
- informace vyžadované soudy, správními úřady, orgány činnými v trestním řízení, nebo auditory pro zákonem stanovené účely.

7.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu těchto smluvních podmínek.

7.4 Poskytovatel je povinen informovat zákazníka o změnách smluvních podmínek nejméně 30 kalendářních dnů předem, a to vhodnou formou, například na internetových stránkách poskytovatele, e-­mailem, oznámením na daňovém dokladu apod. 

Příloha č. 1, platné od 28.04.2020

1. Produkt Mervis Cloud se nachází v testovacím období, kdy užívání produktu není zpoplatněno. Testovací období končí dne 30.6.2021 a následně se bude cena produktu řídit dle této přílohy, následných platných příloh a článku 5 podmínek použití.

2. Služba Mervis Cloud je poskytovaná první 3 měsíce od založení projektu bez poplatků.

3. Fakturace probíhá formou předplatného na následující měsíc.

4. Cena Mervis Cloud se odvíjí od počtu datových bodů. Datovým bodem se rozumí proměnná ukládaná do Mervis DB nebo použitá v projektu Mervis SCADA.

5. Pro výpočet ceny, která bude fakturována na následující měsíc, se použije počet datových bodů v Mervis DB a Mervis SCADA v poslední pracovní den kalendářního měsíce.

6. Pro domény a projekty v rámci služby “Mervis Cloud bez poplatku” platí následující omezení:

- Maximální počet projektů v doméně: 5
- Maximální počet schémat v projektu: 10
- Maximální počet grafů v projektu: 10
- Maximální počet obrázků v projektu: 100
- Maximální počet datatových bodů v projektu: 1000
- Maximální počet souborů v projektu: 150
- Maximální celková velikost souborů v projektu: 5 MB
- Maximální celková velikost data souborů v projektu: 1 MB
- Povolení skriptů datapointů v doméně: Zakázáno

Cena za datový bod ve službě Mervis Cloud bude upřesněna.