Podmínky Použití

PODMÍNKY POUŽITÍ 

Přehled

Tato stránka je provozována týmem UniPi. Technology. Napříč touto webovou stránkou, “my”, “nás, “naše” se vztahují k UniPi.technology. UniPi.technology nabízí tuto stránku včetně informací, nástrojů a služeb, které jsou Vám, uživateli, k dispozici po podmínkou přijetí všech našich zde uvedených pravidel, podmínek a upozornění.

Navštívením naší stránky a / nebo zakoupením něčeho od nás využíváte našich služeb a souhlasíte se všemi následujícími “Podmínkami Použití” / “Podmínkami” včetně všech dodatků, které jsou zde zmíněny nebo na které zde odkazujeme. Tyto podmínky použití se vztahují na všechny uživatele těchto stránek bez omezení včetně návštěvníků, zákazníků, prodejců a / nebo přispěvatelů obsahu těchto stránek.

Prosíme Vás, aby jste pozorně přečetli následující Podmínky před využíváním služeb poskytovaných na těchto stránkách. Navštívením nebo používáním těchto stránek jste svázán těmito Podmínkami Použití. Pokud nesouhlasíte s kterýmkoliv z níže uvedených pravidel, nejste oprávněn přistupovat k nebo využívat služeb poskytovaných na těchto webových stránkách.

Kterýkoliv z nástrojů a funkcionalit současného online elektronického obchodu se také podřizuje podmínkám použití. Nejaktuálnější verzi Podmínek naleznete kdykoliv na této stránce. Vyhrazujeme si právě upravovat, aktuallizovat nebi nahrazovat kteroukoliv z částí těchto Podmínek. Jen a vlastní odpovědnost uživatele si udržovat přehled v současných Podmínkách. Vaše soustavné využívání nebo přístup na tyto stránky po změně těchto Podmínek značí Váš souhlas s nejaktuálnějšími Podmínkami Použití.

Na konci podmínek je nově doplněna část o elektronické evidence tržeb a identifikaci ekonomického subjektu.

Oddíl 1 – Podmínky online obchodu

Souhlasem s těmito Podmínkami Použití potvrzujete, že dosahujete alespoň věku zletilosti ve vašem státě, provincii nebo místě bydliště a nebo že dosahujete věku zletilosti ve vašem státě, provincii nebo místě bydliště a dáváte nám svolení užívat tyto webové stránky kterékoliv z nezaopatřených osob ve vaší péči.

Naše produkty nesmějí být uživatelem využívány k jakémukoliv neschváleném úmyslu či nezákonné činnosti a stejně tak námi poskytované služby nesmějí být uživatelem využívány k porušování zákonů uživatelovy legislativy (včetně autorských práv).

Jsou zakázané jakékoliv pokusy o šíření počítačových virů nebo počítačového kódu destruktivní povahy.

Narušení kterékoliv z Podmínek bude potrestáno ukončením námi poskytovaných služeb.

Oddíl 2 – Obecné podmínky

Vyhrazujeme si právo odepřít poskytnutí služeb komukoliv, kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu.

Jste vyrozuměn s tím, že váš obsah (vyjma informací o platební kartě) může být přenášen nešifrovaně a zahrnovat (a) přenos přes různé sítě; a (b) změny a přizpůsobení technickým požadavkům sítě a zařízení. Informace o platebních kartách je vždy šifrováno během online plateb.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, kopírovat, prodávat či distribuovat jakoukoliv část z námi poskytovaných služeb, nebo přístupu ke službám nebo jakýkoliv z uvedených kontaktů uvedených na těchto stránkách bez našeho písemného svolení.

Nadpisy v Podmínkách použití jsou uvedeny pro pohodlí čtenářů a nijak neomezují ani neovlivňující platnost uvedených podmínek.

Oddíl 3 – Přesnost, úplnost a nadčasovost informace

Nezodpovídáme za nepřesnost, neúplnost nebo neaktuálnost informací uvedených na těchto stránkách. Informace na těchto stránkách jsou k dispozici pouze pro obecné informativní účely a nemělo by na nich být založeno žádné rozhodnutí bez předchozího obdržení přesnějších, úplnějších a aktuálnějších informací. Jakékoliv spoléhání se na těchto stránkách uvedené informace je na vlastní riziko.

Tyto stránky mohou obsahovat určité historické údaje. Historické údaje nemusí být nutně aktuální a jsou zde uvedeny pouze k obecnému informativnímu účelu. Vyhrazujeme si právo upravovat obsah těchto stránek v kteroukoliv dobu, ale nejsme povinni tento obsah aktualizovat. Souhlasíte, že sledovat změny obsahu spadá čistě pod vaši odpovědnost.

Oddíl 4 – Modifikace služeb a cen

Ceny našich produktů se mohou bez předchozího upozornění měnit.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit nebo zrušit kteroukoliv z našich služeb (nebo její součást) bez předchozího upozornění.

Nejsme odpovědní Vám ani žádné třetí straně za jakoukoliv úpravu cen či služeb, dočasného a nebo trvalého ukončení ze služeb.

Oddíl 5 – Produkty a služby

Určité produkty a služby mohou být dostupné pouze online prostřednictvím těchto webových stránek. Tyto produkty a služby jsou dostupné v omezeném množství a mohou být vráceny nebo vyměněny pouze na základě našich podmínek Vrácení a výměna zboží.

Vynaložili jsme maximální možné úsilí znázornit obrázky našich produktů, které se vyskytují v našem online obchodě. Neručíme za špatnou kvalitu zobrazení obrázků na vašem zařízení.

Vyhrazujeme si právo, nikoliv povinnost, omezit prodeje našich produktů a služeb kterékoliv osobě, zeměpisnému regionu nebo jurisdikci. Můžeme vykonávat toto právo pro každou situaci dle naší volby. Dále si rezervujeme právo omezovat množství kteréhokoliv našeho produktu a dostupnost kterékoliv z našich služeb. Všechny popisy produktů nebo ocenění produktu se může bez předchozího upozornění měnit dle našeho vlastního uvážení.  Dále si vyhrazujeme právo kdykoliv ukončit prodej jakéhokoliv produktu.

Neručíme za to, že kvalita našich produktů, služeb, informací či jakéhokoliv jiného Vámi zakoupeného nebo získaného materiálu, splní vaše očekávání a ani za to, že chybovost poskytovaných služeb bude napravena.

Oddíl 6 – Přesnost fakturace a informace o účtu

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv Vámi podanou objednávku. Pouze na naši vlastní odpovědnost můžeme omezit nakupované množství nebo zamezit nákupu každé z osob, domácností nebo objednávek. Toto omezení se může vztahovat na objednávky podané pod stejným zákaznickým účtem, stejnou platební kartou a / nebo objednávky které mají stejnou fakturační či dodací adresu. V případě takovéhoto omezení nebo zamezení objednávky, se Vás můžeme pokusit uvědomit pomocí e-mailu a nebo uvedeného telefonního čísla dodaného v okamžik podání objednávky. Vyhrazujeme si právo omezovat nebo rušit objednávky, které dle našeho vlastního uvážení mohou být podány obchodníky, přeprodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že dodáte aktuální, úplné a přesné nákupní a uživatelské údaje pro všechny Vaše nákupy v našem online obchodě. Dále souhlasíte s tím, že v případě změny neprodleně aktualizujete vaše uživatelské a ostatní údaje, zahrnující e-mail, adresu, číslo platební karty a její datum expirace tak, abychom mohli dokončit Vaši transakci a dle potřeby Vás kontaktovat.

Pro více informací, prosím čtěte podmínky Vrácení a Výměny Zboží.

Oddíl 7 – Volitelné nástroje

Uživatelovi zprostředkováváme přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemáme žádnou kontrolu a které nemonitorujeme.

Jste vyrozuměn a souhlasíte s tím, že zprostředkováváme přístup k takovýmto nástrojům „jak jsou“ bez jakýchkoliv záruk, podmínek či možnosti podat stížnost a bez jakéhokoliv podpory. Náš tým nemá žádnou odpovědnost plynoucí z nebo se vztahující k užívání nástrojů třetích stran.

Jakékoliv užívání volitelných nástrojů umožněné prostřednictvím našich webových stránek je dle uživatelova vlastního uvážení a na jeho vlastní riziko a uživatel by se měl sám seznámit a souhlasit s podmínkami užívání nástrojů zprostředkovaných třetí stranou / třetími stranami.

Náš tým také v budoucnu může nabízet nové služby a funkcionalitu našich webových stránek (včetně nově zavedených nástrojů). Takové služby a / nebo funkcionalita také podléhá Podmínkám Použití.

Oddíl 8 – Odkazy na obsah třetích stran

Určitý obsah, produkty nebo služby dostupné z našich stránek může obsahovat materiály od třetí strany.

Některé odkazy na této stránce Vás mohou přesměrovat na stránky třetích stran, které s těmi našimi nejsou nijak spojeny. Nejsme odpovědni za přezkoumání či zhodnocení obsahu či jeho přesnosti těchto stránek a neručíme a neneseme žádnou odpovědnost za stránky, materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoliv újmu či škodu spojenou se zakoupením či používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu či jakéhokoliv jiného předmětu transakce spojené s webovými stránkami třetím strany. Prosíme, čtěte pozorně podmínky třetí strany a ujistěte se, že jste s nimi srozuměn v plném rozsahu, předtím, než se účastníte jakékoliv transakce. Stížnosti, požadavky, potíže nebo otázky vztahující se k produktům třetích stran směřujte na související třetí stranu.

Oddíl 9 – Komentáře, příspěvky a zpětná vazba

Pokud na základě našeho požadavku zašlete určitý příspěvek (například soutěžní příspěvek) nebo bez našeho požadavku zašlete doporučení, nápady na inovace, návrhy, plány nebo jakékoliv jiné materiály ať už online emailem, nebo poštou, nebo jiným způsobem (prostřednictvím komentářů či společného fóra), souhlasíte s tím, že tyto příspěvky můžeme kdykoliv a bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat nebo jiným způsobem užívat v jakémkoliv ze sdělovacích prostředků. Nejsme povinni (1) spravovat komentáře; (2) vyplácet jakékoliv kompenzace za případné komentáře; nebo (3) reagovat na případné komentáře.

Můžeme, nikoliv musíme, sledovat, upravovat, či odstraňovat obsah, který shledáme dle našeho vlastního uvážení nelegálním, urážlivým, výhružným, pomluvným, hanlivým, pornografickým, nemravným, porušujícím práva duševního vlastnictví jakékoliv strany, porušujícím Podmínky Použití nebo jiným způsobem nepřijatelným.

Souhlasíte s tím, že Vaše komentáře žádným způsobem neporušují práva třetí strany, včetně autorského práva, ochrany obchodní značky, ochrany soukromí nebo jiného osobního či majetkového práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře či příspěvky nemají hanlivý, urážlivý nebo jiným způsobem nelegální obsah nebo neobsahují škodlivý počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoliv způsobem narušit dostupnost služby nebo související stránky. Není dovoleno využívat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než sám sebe, nebo nás či třetí strany jakýmkoliv jiným způsobem uvádět v omyl ohledně původu příspěvků. Dále jste výhradně odpovědný za jakékoliv Vaše komentáře či příspěvky a jejich přesnost. Neodpovídáme za žádné komentáře zaslané vámi ani žádnou jinou třetí stranou.

Oddíl 10 – Osobní údaje

Práce s Vašimi osobními údaji jsou dále popsány na stránce o Ochraně Osobních Údajů.

Oddíl 11 – Chyby, nepřesnosti a opomenutí

V některých případech můžou informace na našich stránkách nebo v našich službách obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou vztahovat k popisu produktu, cenám, propagaci, nabídkám, cenám za dopravu, doručovací době nebo dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravovat tyto chyby, nepřesnosti či opomenutí a měnit či aktualizovat informace nebo rušit objednávky, v případě že související stránky či služby uváděly nepřesné informace bez předchozího upozornění (a to i po podání vaší objednávky).

Nemáme žádnou povinnost aktualizovat, doplňovat či upřesňovat informace na našich stránkách (jakými jsou například informace o cenové politice), kromě těch, které vyžaduje legislativa. Žádná z úprav či aktualizací konkrétní informace neznačí aktuálnost celé stránky.

Oddíl 12 – Nepovolené užívání

Jako dodatek k ostatním zákazům, uvedeným výše v Podmínkách Použití, je zakázáno užívat webové stránky či jejich obsah k: (a) jakémukoliv nezákonnému účelu; (b) navádění kohokoliv jiného k výkonu trestné činnosti; (c) porušení mezinárodních, federálních, územních či státních nařízení, pravidel, zákonů nebo místních nařízení; (d) porušení našich práv duševního vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví jiné strany; (e) obtěžování, zneužívání, urážení, způsobení újmy, hanobení, pomlouvání, znevažování, zastrašování nebo diskriminaci na základě pohlaví, sexuality, náboženství, etnicitě, rase, věku, místě původu nebo postižení; (f) odeslání falešných nebo klamných informací; (g) nahrávání nebo přenosu virů a nebo jiného typu škodlivého kódu, který je nebo může být jakýkoliv způsobem využit k ovlivnění funkcionality těchto nebo jakýchkoliv jiných webových stránek nebo Internetu; (h) shromažďování osobních údajů jiných osob; (i) spamování, phishingu, pharmingu, pretextingu, web crawlingu nebo scrapingu; (j) jakýmkoliv nepřípustným nebo nemorálním účelům; nebo (k) zasahování či obcházení bezpečnostních funkcí našich stránek a služeb, či jiných stránek nebo samotného Internetu; Vyhrazujeme si právo zamezit Vám v užívání námi poskytovaných služeb nebo přístupu na stránky v případě některého z výše zakázaných použití.

Oddíl 13 – Zřeknutí se odpovědnosti; omezení závazků

Negarantujeme ani neručíme za to, že Vaše užívání služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bez závad.

Neručíme za to že výsledky, které mohou být získány užíváním našich poskytovaných služeb, budou přesné nebo důvěryhodné.

Souhlasíte s tím že čas od času můžeme služby deaktivovat na dobu neurčitou nebo je úplně zrušit kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Výslovně souhlasíte s tím, že vaše užívání námi poskytovaných služeb, nebo nemožnost užívání našich služeb je pouze na Vaše vlastní riziko. Všechny námi poskytované produkty a služby jsou (vyjma námi zvlášť určených) zprostředkovány „tak jak jsou“ pro Vaše užití, bez možnosti stížností, jakékoliv záruky nebo zvláštních podmínek, přímo či nepřímo vyjádřených, včetně všech nepřímo vyjádřených záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, obchodovatelné kvality, vhodnosti pro určité účely, trvanlivosti, vlastnického práva a nenarušení.

V naprosto žádném případě tým UniPi.technology, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, přidružené osoby, zástupci, dodavatelé, stážisti, zásobitelé, zprostředkovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí nejsou odpovědni za jakékoliv újmy (mimo jiné  ztrátu výdělku, ztrátu výnosů, ztrátu úspor, ztrátu dat, náklady na náhradu věci nebo jiné podobné újmy) ať už na základě smlouvy nebo přečinu (včetně přečinu z nedbalosti), striktní závazky nebo cokoliv jiného plynoucího z užívání produktů a služeb, nebo jakýkoliv jiný nárok související jakýkoliv způsobem s Vaším užíváním produktů a služeb (mimo jiné jakékoliv chyby, opomenutí v obsahu, jakákoliv ztráta, jakékoliv poškození způsobené užíváním produktů a služeb nebo obsahu (či produktu) publikovaného, přeneseného nebo jiným způsobem zpřístupněného prostřednictvím námi poskytovaných služeb, i v případě předchozího upozornění na jejich možnou existenci. Protože některé státy či legislativy nedovolují výjimky nebo omezení závazků za následné nebo náhodné újmy, v takových státech nebo legislativách jsou naše závazky omezeny v maximálním rozsahu v souladu s legislativou.

Oddíl 14 – Odškodnění

Souhlasíte s odškodněním, ochranou a zproštěním odpovědnosti týmu UniPi.technology a naší mateřské firmy, dceřiných firem, ředitelů, zástupců, dodavatelů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, zásobitelů, stážistů a zaměstnanců bez odpovědnosti za jakýkoliv nárok či požadavek včetně odůvodněných poplatků advokátů, původem od jakékoliv třetí strany plynoucí z porušení těchto Podmínek Použití nebo dokumentů, na které se odkazují, nebo porušení jakéhokoliv zákonu či práva třetí strany.

Oddíl 15 – Oddělitelnost

 V případě, že jakékoliv ustanovení Podmínek Použití je shledáno v nesouladu se zákonem, postrádající smysl nebo nevymahatelné, takové ustanovení nicméně bude vymahatelné v nejvyšším možném rozsahu umožněným příslušným zákonem a nevymahatelné ustanovení bude shledáno vyloučeným z Podmínek Použití. Takové rozhodnutí neovlivní platnost či vymahatelnost jakéhokoliv jiného ustanovení.

Oddíl 16 – Výpověď

Povinnosti a závazky stran zahrnutých před datem výpovědi zůstanou zachovány navzdory praktické výpovědi dohody.

Tyto Podmínky Použití jsou platné, pokud a dokud nebyly vypovězeny Vámi či námi. Podmínky Použití můžete vypovědět v době ukončení užívání našich stránek v kteroukoliv dobu, tím že nás informujete o tom, že již nadále nebudete využívat našich služeb nebo v momentě kdy přestanete používat naše stránky.

Pokud na základě vlastního úsudku nepodaří dodržet jakékoliv pravidlo či ustanovení  těchto Podmínek Použití, můžeme také ukončit vzniklou dohodu v kteroukoliv dobu bez předchozího upozornění a Vy nám budete zavázán v plné výši do dne vypovězení; a / nebo Vám přiměřeně můžeme zamezit přístupu k poskytovaným službám (nebo její části).

Oddíl 17 – Celá dohoda

Neschopnost vykonávat nebo vymáhat právo či ustanovení těchto Podmínek Použití neznamená zřeknutí se takových práv či ustanovení.

Tyto Podmínky Použití a jakékoliv jiné podmínky nebo pravidla provozu námi zveřejněná na těchto webových stránkách nebo vztahující se k poskytovaným službám představuje celou dohodu a vyrozumění mezi Vámi a námi a vaší Vládou, nahrazující jakékoliv předchozí nebo souběžné dohody, vyrozumění či nabídky, ať už ústní či psané, mezi Vámi a námi (včetně a mimo jiné předchozí verze Podmínek Použití).

Jakékoliv nejednoznačnosti výkladu Podmínek Použití nebude použita proti silnější straně.

Oddíl 18 – Zákonná regulace

Tyto Podmínky Použití a jakékoliv jiné další dohody pomocí nichž vám poskytujeme služby budou ošetřeny a vyloženy v souladu se zákony České Republiky, člena Evropské Unie.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Oddíl 19 – Změny Podmínek Použití

Naši nejaktuálnější podobu Podmínek Použití můžete shlédnout kdykoliv na této stránce.

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, aktualizovat nebo nahrazovat jakoukoliv část Podmínek Použití. Je Vaší odpovědností průběžně kontrolovat případné změny podmínek. Vaše soustavné užívání nebo navštěvování námi poskytovaných webových stránek či služeb po uveřejnění změn Podmínek použití je bráno jako souhlas s těmito úpravami.

Oddíl 20 – Kontaktní informace

Otázky k Podmínkám Použití nám zasílejte na adresu info@unipi.technology.

*pro úplné a přesné znění čtěte anglickou verzi podmínek

Elektronická evidence tržeb

Od roku 2016 zavedla Česká republika systém elektronické evidence tržeb za zboží a služby. "E-tržby" (Anglicky: e-sales, Electronic records of sales) jsou moderním způsobem komunikace mezi podnikajícím subjektem a Finančním úřadem České republiky.

Jak to funguje?

Technické řešení a fungování e-tržeb (EET):

  • 1) Podnikající subjekt zašle data o transakci ve formátu .XML na Finanční úřad České republiky (prostřednictvím PC, tabletu, mobilního telefonu nebo pokladny)
  • 2) Finanční úřad zašle oznámení o přijetí a unikátní identifikační číslo dokladu
  • 3) Zákazník obdrží doklad.
  • 4) Zákazník může zkontrolovat záznam o platbě přes webovou aplikace Finančního úřadu České Republiky

Vytvořením objednávky a potvrzením souhasu s našimi obchodními podmínkami zákazník souhlasí s tím, že mu zašleme doklad v elektronické podobě.

Identifikace ekonomického subjektu

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g
614 00 Brno

IČ: 60722266
DIČ: CZ60722266
ID datové schránky: gyw5w8t

Společnost je zapsána u KS Brno, oddíl C, vložka 16631, 22.9.1994

Kontakty:

Tel.: +420 533 433 392
E-mail: info@unipi.technology