Všeobecné obchodní podmínky

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

I.1. Obchodní podmínky. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) společností:

Unipi Technology s.r.o. 
IČ: 09872248, DIČ: CZ09872248 
se sídlem Okružní 834/29a, Lesná, 638 00 Brno 
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131615 
e-mail:info@unipi.technology
telefon: +420 533 533 392 
web: www.unipi.technology
(dále jen „prodávající“).

I.2. Internetový obchod. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.unipi.technology (dále jen „internetový obchod“).

I.3. Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále též „kupující – spotřebitel“), tedy ten, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a kupující, který spotřebitelem není (dále též „kupující – podnikatel“), tedy ten, který kupuje zboží za účelem svého podnikání. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro kupujícího – podnikatele (kupující – spotřebitel a kupující – podnikatel dohromady jen „kupující“).

I.4. Smluvní strany. Smluvními stranami se rozumí společně prodávající a kupující. 

I.5. Souhlas s obchodními podmínkami. Kupující odesláním objednávky v internetovém obchodě stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

I.6. Jiná ujednání mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto obchodním podmínkám.

I.7. Jazyk. Tyto obchodní podmínky jsou v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má česká verze obchodních podmínek přednost. 

II. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH 

II.1. Informace o zboží. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. V cenách zboží nejsou zahrnuty náklady na dopravu a případné vrácení zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

II.2. Prezentace zboží. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. 

II.3. Náklady na dodání. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. 

II.4. Slevy. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak. 

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

III.1. Souhlas kupujícího s použitím komunikačních prostředků na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 

III.2. Objednávka. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby: 
prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě; 
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. 

III.3. Objednávkový formulář. Pro objednání zboží „vloží“ kupující zboží do elektronického nákupního košíku v internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, celkové ceně zboží, včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.  

III.4. Kontrola před odesláním objednávky. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku (Objednávka zavazující k platbě)“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. 

III.5. Potvrzení přijetí objednávky. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal, a vystaví zálohovou fakturu k úhradě zboží.  Součástí potvrzovacího e-mailu jsou i tyto obchodní podmínky.  

III.6. Dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

III.7. Okamžik uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího. 

III.8. Návrh na změnu objednávky. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu návrh upravené objednávky. Návrh upravené objednávky se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí návrhu upravené objednávky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu, ze které obdržel návrh upravené objednávky, ve stanovené lhůtě, jinak ve lhůtě 3 dnů od jejího doručení. 

III.9. Právo prodávajícího zrušit objednávku. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu návrh na změnu objednávky. Návrh na změnu objednávky se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. 

III.10. Redesign. V případě, že má kupující zájem o redesign zboží, zašle poptávku prodávajícímu na e-mailovou adresu info@unipi.technology. Prodávající následně vyhotoví nabídku, která se považuje za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu. 

III.11. Licenční ujednání. V případě, že je součástí zboží software, kupující je o příslušných licencích informován v informačním dokumentu, který je dostupný v sekci „ Soubory“ daného zboží v internetovém obchodě. Prodávající prohlašuje, že k tomuto softwaru disponuje všemi potřebnými oprávněními, tj. buď je výlučným vykonavatelem majetkových autorských práv k software, nebo disponuje právy a souhlasy nakládat se software, anebo se jedná o software, jehož licence umožňují prodávajícímu použít tento software i bez definovaného souhlasu. Prodávající tímto poskytuje kupujícímu nevýhradní licenci (příp. sublicenci) k užití software, a to bez časového omezení, pro užití se zbožím, jehož je součástí, s oprávněním k poskytnutí sublicence třetímu subjektu. Odměna za poskytnutí oprávnění k výkonu uvedeného práva ze strany prodávajícího je již obsažena v kupní ceně a prodávající v této souvislosti nebude po kupujícím již požadovat žádné další plnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že (i) prodávající je oprávněn software dále využívat bez jakýchkoliv omezení, a to jak pro vlastní potřebu, tak pro potřebuju jakékoliv třetí osoby; (ii) prodávající není v žádném případě povinen k jakémukoliv poskytnutí, zpřístupnění či zveřejnění jakýchkoliv zdrojových kódů k jakémukoliv software. Kupující prohlašuje, že učiní všechna potřebná opatření, aby zabránil neoprávněnému užívání, šíření či kopírování jakékoliv části software.  

IV. ZÁKAZNICKÝ ÚČET 

IV.1. Zákaznický účet. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 

IV.2. Registrace. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

IV.3. Přístup. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami. 

IV.4. Třetí osoby. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. 

IV.5. Zrušení zákaznického účtu. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. Posouzení, zda došlo k porušení těchto obchodních podmínek je čistě na uvádění prodávajícího. O zrušení zákaznického účtu bude kupující informován.  

IV.6. Dostupnost. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

IV.7. Ceny zboží pro kupující se zákaznickým účtem. Prodávající konstatuje, že někteří kupující se zákaznickým účtem mohou mít s prodávajícím individuálně sjednané ceny zboží. Tyto ceny zboží jsou platné pouze pro uvedené zákazníky a nedojde-li k jiné dohodě s prodávajícím, na tyto ceny zboží nevzniká ostatním zákazníkům nárok. Tyto ceny jsou neveřejné. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

V.1. Způsoby úhrady. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: 
a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího:
Pro platbu v CZK: 
číslo účtu: 315363308/0300 
BIC/SWIFT: CEKOCZPP 
IBAN: CZ15 0300 0000 0003 1536 3308 
vedený u Československá obchodní banka, a. s. 
Pro platbu v EUR: 
číslo účtu: 315363949/0300 
BIC/SWIFT: CEKOCZPP 
IBAN: CZ71 0300 0000 0003 1536 3949 
vedený u Československá obchodní banka, a. s. 
Pro platbu v USD: 
číslo účtu: 315364079/0300 
BIC/SWIFT: CEKOCZPP 
IBAN: CZ53 0300 0000 0003 1536 4079 
vedený u Československá obchodní banka, a. s. 
b) bezhotovostně platební kartou, 
limit pro platbu v CZK: 250 000 Kč 
limit pro platbu v EUR: €10 000 
limit pro platbu v USD: $10 000 
c) prostřednictvím PayPal, 
d) platbou na dobírku. Tato možnost se vztahuje pouze na objednávky do celkové hodnoty 50 000 Kč a lze ji využít pouze v kombinaci s doručením společností DPD. Poplatek za platbu na dobírku dle aktuálního ceníku dopravce. Platba na dobírku je možná pouze pro Českou republiku. 

 
V.2. Náklady na dodání. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši uvedené v objednávkovém formuláři. Tyto náklady jsou stanoveny v sekci „Doprava“ internetového obchodu. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

V.3. Platební brány. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

V.4. Povinnost uhradit kupní cenu. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 

V.5. Dodací doba. Je-li zboží skladem, bude zákazníkovi odesláno zpravidla do 10 dnů od úhrady zálohové faktury nebo od provedení objednávky, hradí-li zákazník zboží na dobírku či na splatnost. Není-li zboží skladem, bude kupující informován o předpokládaném termínu odeslání zboží po provedení objednávky. Není-li doba dodání kupujícímu oznámena, kupujícímu – spotřebiteli bude dodáno zboží nejpozději do 30 dnů. Je-li prodávající v prodlení s odevzdáním věci, může kupující – spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu kupující – spotřebitel poskytl. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy kupujícímu – spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která kupující – spotřebitel podle smlouvy uhradil. 

V.6. Místo dodání zboží. Zboží je kupujícímu dodáno: 

a. na adresu určenou kupujícím v objednávce; 
b. osobním odběrem v provozovně prodávajícího.  Prodávající informuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky o tom, že zboží je připraveno k osobnímu odběru. 

Volba způsobu dodání se provádí v objednávkovém formuláři. 

V.7. Náklady na dodání zboží. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

V.8. Opakované doručování. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

V.9. Kontrola stavu zásilky. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Kupující zásilku odmítne převzít v případě shledání porušení obalu, zejména svědčí-li porušení obalu o možném poškození zboží nebo  o neoprávněném vniknutí do zásilky.  

V.10. Faktura. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. 

V.11. Vlastnické právo ke zboží, přechod nebezpečí škody. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího v případě osobního odběru, okamžikem převzetí zboží od dopravce, je-li zboží doručována na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. 

V.12. Zálohy. Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu. Spolu s potvrzením přijetí objednávky zašle prodávající kupujícímu zálohovou fakturu k úhradě ceny zboží, nezvolil-li kupující platbu na dobírku.   

V.13. Název zboží. Dodávané zboží je označováno v souladu s označením zboží uváděným výrobcem nebo dodavatelem. Zboží může být dodáno kupujícímu pod jiným názvem, než je uvedeno v internetovém obchodě (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím, že kvalita, popis i vlastnosti zboží korespondují s nabídkou uvedenou v internetovém obchodě, pouze se liší název zboží. 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

VI.1. Právo odstoupit od smlouvy kupujícím – spotřebitelem. Kupující – spotřebitel má právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě stanovené v následujícím odstavci tohoto článku obchodních podmínek. 

VI.2. Lhůta. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů ode dne, kdy kupující – spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo a) poslední kus zboží, objedná-li kupující – spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu. 

VI.3. Případy, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit. Kupující – spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy; o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků kupujícího – spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám; o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující – spotřebitel porušil; o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího - spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující - spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 

VI.4. Formulář pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy vyplní kupující – spotřebitel formulář k odstoupení od smlouvy, který je dostupný  na webových stránkách prodejce. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující – spotřebitel na e-mailovou adresu info@unipi.technology nebo v listinné podobě na adresu Okružní 834/29a, Lesná, 638 00 Brno. Prodávající potvrdí kupujícímu – spotřebiteli bezodkladně přijetí formuláře. 

VI.5. Vrácení zboží. Kupující – spotřebitel, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu Unipi Technology s.r.o., Servisní oddělení, Okružní 834/29A, Brno 638 00, Česká republika, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů). Zboží musí být nepoužité a ve stavu, v jakém bylo zakoupeno a musí být v originálním obalu. V případě, že je zboží vráceno neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající požadovat po kupujícím – spotřebiteli náhradu vzniklé škody. Kupující – spotřebitel je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím způsobem, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Kupující – spotřebitel nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

VI.6. Vrácení peněžních prostředků. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to bezodkladně (nejpozději do 14 dnů) ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího – spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce. Prodávající vrátí kupujícímu – spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující – spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

VI.7. Vrácení nákladů na dodání. Jestliže kupující – spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu – spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

VI.8. Posečkání s vrácením peněžních prostředků. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Před vrácením peněžních prostředků zkontroluje prodávající stav vráceného zboží. 

VI.9. Odstoupení Prodávajícího. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, SERVISNÍ PODMÍNKY

a. Při uplatnění nároku práv z vadného plnění bude požadavek vyřízen v souladu se servisními podmínkami a právním řádem platným v České republice. 
b. Pro uplatnění reklamace i objednání servisní opravy se nejprve obraťte na naše technické oddělení na telefonním čísle (+420) 533 433 391 nebo emailu support@unipi.technology.  
Po konzultaci s techniky vyplňte Formulář objednávky opravy a zboží osobně předejte na kterékoli pobočce prodávajícího, nebo zašlete přepravní společností na adresu servisního střediska dle instrukcí v e-mailu s potvrzením. 
 
VII.1. Servisní podmínky a uplatnění práv z vadného plnění. Reklamační a servisní podmínky jsou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek a jsou k dispozici na tomto odkazu. Postup uplatnění práv z vadného plnění a servisních oprav je součástí servisních podmínek. 

VII.2. Návod k použití. Kupující bere na vědomí, že je povinen řídit se při užívání zboží návodem k použití a se souladem s provozními podmínkami zboží, který je dostupný v internetovém obchodě. 

VIII. DORUČOVÁNÍ

VIII.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 

VIII.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu info@unipi.technology. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce. 

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

IX.1. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz.  

IX.2. Kontrola. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

X. ODPOVĚDNOST

X.1. Vyloučení odpovědnosti smluvních stran. Žádná ze smluvních stran neodpovídá v rozsahu, v jakém to umožňují platné právní předpisy:  

a. za ušlý zisk, ušlou obchodní příležitost, újmu na dobrém jménu či pověsti a není odpovědná za předpokládané úspory či za nepřímé či následné škody;  
b. za opoždění způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost, kdy za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, pokud není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době jejího vzniku překážku předpokládala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla až v době, kdy povinná strana byla ve zpoždění s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezené pouze na dobu, kdy trvá překážka, se kterou jsou tyto povinnosti spojené. 

 

X.2. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoliv přímou nebo nepřímou újmu způsobenou zbožím, zejména pokud k újmě došlo: 

a. nesprávným používáním a nesprávným nastavením zboží, kdy nesprávným používáním zboží je pro účel těchto obchodních podmínek rozuměno používání zboží v rozporu s návodem k použití, a nesprávným nastavením zboží se rozumí nesprávné naplnění parametrů zboží; 
b. mechanickým poškozením, ohněm, vodou, statickou elektřinou nebo bleskem, kolísáním napájecího napětí mimo povolenou mez, použitím nesprávného aplikačního programu, neodbornou instalací či provozováním v rozporu s platnými bezpečnostními předpisy; 
c. provozními incidenty zapříčiněnými změnami systémového prostředí provedenými kupujícím nebo třetí osobou; 
d. provedením vyměněny jakékoliv části výrobku za jinou nebo po provedení opravy osobou, která není autorizována výrobcem; 
e. nesplněním minimálních systémových či jiných požadavků na provoz zboží; 
f. zavirováním lokální sítě kupujícího nebo jeho počítačů (spyware, malware, ransomware aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem; 
g. poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení kupujícího; 
h. objektivní nemožností plnění ze strany prodávajícího a dalšími skutečnostmi, které nejsou v moci prodávajícího; 
i. Prodávající současně neodpovídá za funkčnost HW a SW produktů třetích stran, resp. škody takovými HW a SW produkty způsobené. 

X.3. Limitace odpovědnosti. V rozsahu umožněném právními předpisy se smluvní strany dohodly pro případ vzniku újmy na straně kupujícího na omezení náhrady případné újmy vzniklé kupujícímu tak, že celková náhrada újmy, kterou by mohl být prodávající povinen uhradit kupujícímu, je omezena výší peněžitého plnění obdrženého prodávajícím za zboží. 

XI. OSOBNÍ ÚDAJE

XI.1. Osobní údaje. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl v rámci objednávky, jsou pravdivé a bere na vědomí, že poskytnuté údaje jsou prodávajícím zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). 

XI.2. Informace o ochraně osobních údajů. Více informací o ochraně osobních údajů je uvedeno na stránce Poučení o ochraně osobních údajů, která je dostupná zde.  

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XII.1. Rozhodné právo a řešení sporů. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Umožňují-li právní předpisy dohodu o místě řešení sporů, případné spory budou řešeny před věcně a místě příslušným soudem v Česné republice dle sídla prodávajícího. 

XII.2. Autorskoprávní ujednání. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího. 

XII.3. Vyřizování stížností. Vyřizování stížností kupujících – spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@unipi.technology. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího – spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího – spotřebitele. 

XII.4. Změna okolností. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

XII.5. Přístup ke kupní smlouvě. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. 

XII.6. Změny obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v internetovém obchodě v den odeslání objednávky kupujícím. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

XII.7. Další postupy a formuláře. Postupy a formuláře k reklamacím, vrácení a výměně zboží jsou k dispozici na webových stránkách prodejce. 

XII.8. Neplatnost ustanovení obchodních podmínek. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek je neplatné anebo nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených. 

XII.9. Odkazy v internetovém obchodě. Kliknutím na některé odkazy v internetovém obchodě může dojít k opuštění internetového obchodu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Prodávající nenese odpovědnost za obsah stránek třetích osob, na které je odkazováno z internetového obchodu ani za případné porušení právních předpisů třetími osobami provozujícími tyto stránky a případnou škodu či jinou újmu tím způsobenou. Zařazení jakéhokoliv odkazu na internetový obchod neznamená souhlas prodávajícího s takovou stránkou či její podporu, propagaci apod., pokud tak není výslovně uvedeno. 

XII.10. Přerušení internetového obchodu. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část internetového obchodu, případně přerušit provoz internetového obchodu na neomezeně dlouho dobu, zejména pak z důvodu plánované údržby. Internetový obchod se poskytuje „tak, jak je“ a na základě „dostupnosti“. Prodávající neručí za to, že Internetový obchod bude probíhat bez přerušení, včas, bezpečně a bezchybně. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

XII.11. Postoupení a zastavení pohledávek. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit ani zastavit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu vzniklou na základě této smlouvy třetí osobě. Kupující není oprávněn provést započtení své pohledávky vůči prodávajícímu s pohledávkou prodávajícího vůči kupujícímu. 
 
Tato verze obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem 20.11.2023.